Definition of xylols

Definition of xylols
  1. xylols Noun Plural of xylol
  2. xylol Noun xylene
Need more help? Try our forum NEW