Definition of relativists

Definition of relativists
  1. relativists Noun Plural of relativist
  2. relativist Noun One who follows, believes or espouses relativism.