Definition of katydid

Definition of katydid
  1. katydid Noun A type of grasshopper, scientific name Tettigoniidae.
Need more help? Try our forum NEW