Definition of hydromica

Definition of hydromica
  1. hydromica Noun An alternate name for illite.
Feedback Form