Definition of barfish

Definition of barfish
  1. barfish Noun A yellow bass, scientific name "Morone mississippiensis"
  2. barfish Noun A white bass, scientific name "Morone chrysops"
  3. barfish Noun A black crappie, scientific name "Pomoxis nigromaculatus"
Feedback Form